ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทร์ทิพย์ อินทรวงศ์ เข้ารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบที่มีผลงานและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทร์ทิพย์ อินทรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง เข้ารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบที่มีผลงานและบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “สานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวที่มั่นคง สู่สังคมที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (1 มีนาคม 2560)

 

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล