รพ.ระยอง ประกาศใช้ "จริยธรรมรับส่งต่อ" ...ผู้ป่วย
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ และนายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ระยอง เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมลงนามประกาศใช้ "จริยธรรมการรับส่งต่อ"เพื่อลดการปฏิเสธการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วย ยึดหลักการไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 5 ประการ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ต้องไม่ปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มาภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 2.รับส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงสิทธิการรักษาใดๆ และให้การดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 3.บุคลากรรับส่งต่อมีความเป็นกัลยาณมิตร (Good Friend) เสมือนเป็นทีมงานเดียวกัน 4.มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรรับส่งต่อ 5.ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล