โรงพยาบาลระยอง ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดชุนเจริญการเกษตร