โรงพยาบาลระยอง ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงแป้งกิจรุ่งเรือง