โรงพยาบาลระยอง ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดแบบอย่างการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ ท้าทาย ในการแปลงความคิด การบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม "Lean Hospital"

ผู้บริหาร โรงพยาบาลระยอง ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดแบบอย่างการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ ท้าทาย

ในการแปลงความคิด การบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม
"Lean Hospital" นำโดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง พร้อมด้วย ทพญ.เกศยา ทรัพย์สมพล
คุณกฤษณะ ประเสริฐโชติกร และนพ.สมบูรณ์ มะลิขาว ในงาน 18th HA National Forum พลังจากภายใน…เราทำได้ร่วมกัน(Inner Power, Together We Can)
————————————
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) วันที่ 14-17 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

 

 

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล