รายชื่อบุคลากร

รายชื่อทันตแพทย์

1.ทพญ.ลัดดา เมธาชวลิต               ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

2.ทพญ.อรนุช บุญรังสิมันต์             ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ

3.ทพญ.เกศยา ทรัพย์สมพล           ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ    วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

4.ทพญ.ธาริณี อดุลย์ผดุงศักดิ์         ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ    ทันตกรรมประดิษฐ์

5.ทพ.ชวิน วงศ์ประเสริฐสุข             ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ             ทันตกรรมประดิษฐ์

6.ทพ.กิตติศักดิ์  ขจรรุ่งเรือง            ทันตแพทย์ปฏิบัติการ             ศัลยศาสตร์ช่องปากและ Maxiilofacial

7.ทพญ.ฐิติมา  ดิสนีเวทย์               ทันตแพทย์ ชำนาญการ           ศัลยศาสตร์ช่องปาก

8.ทพญ.ณัฐรวี   ดวงแก้ว                ทันตแพทย์ ชำนาญการ           ศัลยศาสตร์ช่องปาก

9.ทพญ.รุจิราภรณ์  เอี่ยมศรี            ทันตแพทย์ ชำนาญการ           ปริทันตวิทยา

10.ทพญ.รณิดา พรพุทธิชัย             ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ            ทันตกรรมทั่วไป

11.ทพญ.กนกพร  หอมนาน            ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ             ทันตกรรมทั่วไป

12.ทพญ.อารยา มโนมัยธำรงกุล      ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ             ทันตกรรมทั่วไป

13.ทพญ.จิติมาตุ  เขียดเดช            ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ             ทันตกรรมทั่วไป

รายชื่อทันตาภิบาล

1.นายจีรศักดิ์ ใจดี                       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

2.นางสาวโสรยา ลิ่มมั่น                เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3.นางสาววิจิตรา สุขสวัสดิ์             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4.นางสาวปวีณา ตั้งวงษ์                เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

รายชื่อเจ้าหน้าที่

1.นางสาวอัจฉรา เขตขันธ์                   ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน

2.นายธนวัฒน์ ไชยโชติ                 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน

3.นางสาวโสภา ซุ่นหลี                  ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน

4.นางขวัญใจ สุขสำราญ                ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน

5.นางพิมลศรี บุษกรนาวิน              ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน

6.นางประไพ สวัสดิ์รัตน์                 ลูกจ้างประจำ

7.นางกรกมล สัญวงค์                    ลูกจ้างชั่วคราว

8.นางนิรารัก ศรีไพบูลย์                 ลูกจ้างชั่วคราว

9.นางชลดา  หงสกุล                     ลูกจ้างชั่วคราว

10.นางกฤตธีรา  สงวนศักดิ์             ลูกจ้างชั่วคราว

11.นางพรเพ็ญ  มนต์ประสิทธิ์          ลูกจ้างชั่วคราว

12.ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร  ทัดเทียม            ลูกจ้างชั่วคราว

13.นางสาวอรอุสา  ตรินัยน์สุวรรณ    ลูกจ้างชั่วคราว

14.นางสาวสกุณตรา  สีสัน              ลูกจ้างชั่วคราว

15.นางฤทัยรัตน์   ชื่นจิตต์               ลูกจ้างชั่วคราว

16.นางสาวธิติสุดา  ร่วมสุข              ลูกจ้างชั่วคราว

17.นางสาววิมล  ทองภู                   ลูกจ้างชั่วคราว

18.นางสาวทิพวรรณ  พลรักษ์           ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มงาน/แผนก: