พญ.อัญชนา ปาลสุทธิ์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง,หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
สาขา: 
เวชกรรมสังคม
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: