พญ.นฤมล กมลสวัสดิ์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
สาขา: 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี