พญ.สุขฤทัย มุจนานนท์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขา: 
พยาธิวิทยากายวิภาค
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี