ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลระยอง สร้างอยู่บนที่ดินของวัดป่าประดู่ (เป็นที่ธรณีสงฆ์) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่) ที่ดินนี้เดิมเป็นที่ตั้งของวัดจันทอุดม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัดเก๋ง" ต่อมาวัดร้างจึงไปอยู่ในความรับผิดชอบของวัดป่าประดู่ ท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองสมัยนั้นได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้โรงพยาบาลระยอง ปกครอง และใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อสร้างโรงพยาบาลครั้งแรก ปรากฏว่ายังมีโบสถ์ วิหาร และเจดีย์อยู่ แต่ต่อมาสิ่งเหล่านี้ได้ชำรุดทรุดโทรม หักพัง และถูกรื้อถอนไปเกือบหมด ยังคงเหลืออยู่เฉพาะพระเจดีย์เท่านั้นที่ยังได้พบเห็นในปัจจุบัน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดที่ดินของวัดป่าประดู่
ทิศใต้ ติดถนนสุขุมวิท
ทิศตะวันออก ติดโรงเรียนวัดป่าประดู่
ทิศตะวันตก ติดถนนจันทอุดม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(vision)

เป็นเลิศในการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ(mission)

-เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนดและจัดบริการที่เป็นเลิศด้านอาชีวศาสตร์

-มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน

 

ค่านิยมร่วม

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสำเร็จ