อัตรากำลัง

ขัอมูลอัตรากำลัง รพ.ระยอง

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของบุคลากร  จำแนกตามประเภทการจ้าง

ลำดับ

ประเภท

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1.

ข้าราชการ

683

44.18

666

43.64

679

43.44

2.

พนักงานราชการ

16

1.03

23

1.51

20

1.28

3.

ลูกจ้างประจำ

148

9.57

133

8.72

129

8.25

4.

ลูกจ้างชั่วคราว

699

45.21

704

46.13

735

47.02

 

รวม

1,546

100.00

1,526

100.00

1,563

100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมแพทย์ใช้ทุน ผู้ไปช่วยราชการและลาศึกษาต่อ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของบุคลากร จำแนกตามประเภทวิชาชีพ

ลำดับ

ประเภท

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1.

แพทย์

64

4.14

73

4.78

76

4.86

2.

ทันตแพทย์

10

0.65

12

0.79

12

0.77

3.

เภสัชกร

34

2.20

40

2.62

40

2.56

4.

พยาบาลวิชาชีพ

469

30.34

483

31.65

485

31.03

5.

พยาบาลเทคนิค

30

1.94

19

1.25

19

1.22

6.

เจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุข

151

9.77

115

7.54

186

11.90

7.

เจ้าหน้าที่อื่น

761

49.22

784

51.38

745

47.66

 

รวม

1,546

100.00

1,526

100.00

1,563

100.00

 

ตารางที่ 3  จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำแนกตามประเภทการจ้าง ปี 2556

ลำดับ

ประเภท

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

1.

แพทย์

76

-

-

-

76

2.

ทันตแพทย์

12

-

-

-

12

3.

เภสัชกร

31

-

-

9

40

4.

พยาบาลวิชาชีพ

429

-

-

56

485

5.

พยาบาลเทคนิค

19

-

-

-

19

6.

เจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุข

84

5

-

97

186

7.

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

28

15

129

573

745

 

รวม

679

20

129

735

1,563

หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อและไปช่วยราชการ