พญ.ณัฎฐิญา ศิริธรรม
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
อายุรกรรมทั่วไป(ลาศึกษาต่อประสาทวิทยา)
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: