ห้องตรวจอายุรกรรม

ห้องตรวจอายุรกรรม  อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 1

ตรวจอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

วัน

คลินิกพิเศษ(เฉพาะผู้มีใบนัด)

เช้า 09.00 - 12.00 น.

บ่าย 13.00 - 16.30 น.

จันทร์

คลินิกเบาหวาน

 คลินิกโรคหัวใจ

 คลินิกโรคไต(พญ.ฤทัยรัตน์)

 คลินิกวัณโรค(พญ.บราลี)

อังคาร  คลินิกเบาหวาน

 คลินิกโรคเลือด(นพ.สุกิจ)

 คลินิกวัณโรค(นพ.โสรัจ)

พุธ

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิก CHF

 คลินิกยาต้านไวรัส(พญ.ศรีประภา)

 คลินิกโรคทรวงอก(พญ.จิตติมา)

พฤหัสบดี

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกโรคข้อ(ยกเว้นพฤหัสบดีสิ้นเดือน)

 คลินิกโรคไต(พญ.สุชาดา)

ศุกร์

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกยาต้านไวรัส(เฉพาะสิ้นเดือน)

 คลินิกอายุรกรรมประสาท(พญ.จันทนา)

 คลินิกโรคผิวหนัง(พญ.ชนิตา)

 คลินิกทางเดินอาหาร(นพ.ชาติชัย)

 คลินิกวัณโรค(พญ.จิตติมา)