ห้องตรวจศัลยกรรม

ห้องตรวจศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 1

วัน

ศัลยกรรมทั่วไป
เวลา 8.30 - 12.00

ศัลยกรรมทั่วไป
เวลา 13.00 - 16.30

ศัลยกรรมระบบประสาท

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

จันทร์  นพ.นิลพันธ์ นิลสุ  

นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล

(13.00-16.30น.)

 
อังคาร

 นพ.สุพจน์

หลายวัฒนไพศาล

 

นพ.สิทธิพันธ์ มาลีพันธ์

(13.00-16.30 น.)

 
พุธ

 นพ.โกวิทย์ ธาราศักดิ์

 นพ.จักรวุฒิ วิริวงษ์

    นพ.สวัสดิ์ โล่ห์วรพงษ์ (13.00 - 16.30 น.)
พฤหัสบดี

 นพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ

 

 นพ.วิชชุ ลัทธิวงศกร (13.00 - 16.30 น.)

 
ศุกร์  นพ.ลิขิต รังพงษ์   นพ.วัฒนา สุขอวยไชย (13.00 - 16.30 น.)