ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 2)

 

วัน

สูติ-นรีเวชทั่วไป
เวลา 08.30 - 12.00 น.

สูติ-นรีเวชทั่วไป
เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกฝากครรภ์
เวลา 08.30 - 12.00 น.

จันทร์  นพ.ชาญยุทธ วิจารณญาณ  นพ.กิตติศักดิ์ เลิศวิทยาการ   นพ.สราวุธ ตระการกูล
อังคาร  นพ.สุพจน์ วัฒนศิริ  นพ.กิตติศักดิ์ เลิศวิทยาการ   นพ.วีรพงศ์ สุวรรณกรสกุล
พุทธ  พญ.วิภาพร เหล่าภักดี  พญ.สุภาวดี   นพ.ชาญยุทธ วิจารณญาณ
พฤหัสบดี  นพ.สราวุธ ตระการกูล  นพ.กิตติศักดิ์ เลิศวิทยาการ   นพ.สุพจน์ วัฒนศิริ
ศุกร์  นพ.วีรพงศ์ สุวรรณกรสกุล  นพ.กิตติศักดิ์ เลิศวิทยาการ   พญ.วิภาพร เหล่าภักดี