พญ.สุวิมล เสงี่ยมศักดิ์
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต