วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(vision)

เป็นเลิศในการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ(mission)

-เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนดและจัดบริการที่เป็นเลิศด้านอาชีวศาสตร์

-มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน