“โรงพยาบาลไร้กระดาษ” ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกผู้รับบริการ

“โรงพยาบาลไร้กระดาษ” ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกผู้รับบริการ 
กระทรวงสาธารณสุข เผยเขตสุขภาพที่ 6 ทำโครงการ “โรงพยาบาล/สำนักงานไร้กระดาษ” โดยนำเทคโนโลยีมาทดแทน ผู้รับบริการได้รับความสะดวก เพิ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดโลกร้อน ด้วยเทคนิค 3R
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ตามนโยบายของ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง และให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำโครงการ “โรงพยาบาลไร้กระดาษ” (Paperless) จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย ผลการตรวจทางปฏิบัติการ ข้อมูลโรค ใบสั่งยา พร้อมแสกนเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติมหลังแพทย์ตรวจเสร็จ ที่หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่นั่งรอ สามารถทราบขั้นตอนของการเข้ารับการรักษา เช่น กำลังพบแพทย์ รอรับยา รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ สะดวกในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อการรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบและช่วยให้โรงพยาบาลลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายกระดาษ หมึกพิมพ์ และลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำโครงการ “สำนักงานไร้กระดาษ ลดกระดาษ” เป็นโครงการต้นแบบ ใช้เทคนิค 3R Reuse Recycle Reduce ภายหลังจากการทดลองดำเนินงานมา 1 ปี พบว่าลดการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 24 ตั้งเป้าในปี 2561 ลดปริมาณการใช้กระดาษร้อยละ 50 เพิ่มการใช้เทคโนโลยีทดแทนการใช้กระดาษ 5 ชนิด และพัฒนางานนวัตกรรมไร้กระดาษ 10 งาน เช่น ติดต่อสื่อสารและจัดทำระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ใช้กระดาษ 2 หน้าในการร่างหนังสือ สแกนเอกสารเก็บในแฟ้มคอมพิวเตอร์ ลดการแจกเอกสารประกอบการประชุม ใช้ QR Code นำขึ้นเว็บไซต์ สร้างแบบสอบถามระบบ Online/Internet การใช้ Mobile Application เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษปีละมากกว่า 1,300 รีม 
ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 2 แห่ง เป็นต้นแบบ “โรงพยาบาล/สำนักงานไร้กระดาษ” ที่จะขยายไปให้ครบหน่วยบริการเต็มพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ตามแผนส่งเสริมหน่วยบริการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อช่วยลดภาวะวิกฤติป่าไม้ลดลง มลภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี 
************************** 18 ธันวาคม 2560

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล