เวรต่างหน่วยบริการ ไออาร์พีซี/หน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเชิงรุก(งานอาชีวเวชกรรม)/ประกันสังคม