ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)