ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐๖ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑