โรงพยาบาลระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทางวิชาการด้านพิษวิทยา” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทางวิชาการด้านพิษวิทยา” 
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายแพทย์บุญรัก  ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ระยอง 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทางวิชาการด้านพิษวิทยา” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ. ปิยมิตรศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.นพ.วินัย วนานุกุล ผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี 

การลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ 
MOU ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ รพ.ระยอง  ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านพิษวิทยาของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหญ่ของภาคตะวันออก จึงได้ร่วมมือพัฒนา Appication  เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์ด้านองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะพิษ  ผู้สัมผัสสารเคมีอันตราย 
สามารถประเมินอาการและสามารถรักษาอาการเบื้องต้นได้อย
างถูกตองรวดเร็วในแก้ไขปญหาภาวะพิษ โดยอาจไม่จําเป็นตองไปพบแพทย หรือลดความรุนแรงได้ในรายที่ตองมาโรงพยาบาล  ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทันเวลา และปลอดภัย 
รพ.ระยอง  วิสัยทัศน์(
vision)  เป็นเลิศในการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ
ได้รับมาตรฐานคุณภาพการบริการ (
Hospital Accreditation) มีแผนดำเนินการรองรับอุบัติภัยสารเคมี มีการจัดทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทีมอาชีวเวชกรรมและ ทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ตลอดจนมีเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการที่อยู่ในความปลอดภัย การดำเนินแผนงาน ติดตาม 
ตามมาตการในการป้องกัน ลดผลกระทบทางสุขภาพของบุคลากรและประชาชน 

(ณ ห้องประชุมภูวเนตร รพ.ระยอง 12 มิถุนายน 2561 )

แหล่งข่าวโดย » ❤`•.¸¸.`•.•งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล