โรงพยาบาลระยอง รับการตรวจประเมิน “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ”

โรงพยาบาลระยอง  รับการตรวจประเมิน  “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ”

ณ ห้องประชุมภูวเนตร ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกฯ โรงพยาบาลระยอง

                         นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลระยอง และ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ เพื่อเข้าตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลงานเรื่อง Smart ER  ในรอบที่2 ER ณ โรงพยาบาลระยอง

                        ทั้งนี้ โรงพยาบาลระยอง ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ   สาขาบริการภาครัฐโดย สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชนเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ในการบริการที่ดี

                        โรงพยาบาลระยอง ได้รับประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ. ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ  รอบที่ 1

ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีผลการดําเนินการ ที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการประชาชน ที่สอดคล้องทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสําเร็จและเป็นสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

(13 มิถุนายน 2561 ) 

แหล่งข่าวโดย » ❤`•.¸¸.`•.•งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลระยอง

Picture: 
ผู้ประกาศ: 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประกาศ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล