นพ.ประกอบกิจ วีระไวทยะ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
สาขา: 
อายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มงาน/แผนก: