พญ.สุชาดา โรจนเมธินทร์
ตำแหน่ง: 
แพทย์หญิง
สาขา: 
อายุรกรรมโรคไต
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(รามา),อายุรศาสตร์โรคไต(พระมงกุฎ)
กลุ่มงาน/แผนก: